پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

آیین نامه شورای استانی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

 

آیین نامه شورای استانی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

(مصوب 28/7/1394 رییس دانشگاه ازاد اسلامی)

شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرای اهداف و برنامه های خود و دستیابی زنان فرهیخته استانها به فرصتهای برابر در عرصه های مختلف علمی و مدیریتی، شورای استانی زنان فرهیخته را که از این پس در این آیین نامه،«شورای استانی » نامیده میشود.