دومین جلسه کارگروه پژوهشی شورای زنان فرهیخته استان مرکزی

۲۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۰ کد : ۱۷۴۶ رویدادهای مهم
تعداد بازدید:۲۸۴

دومین جلسه کارگروه پژوهشی شورای زنان فرهیخته استان مرکزی

حاضرین در جلسه: خانم دکتر جلالوندی ،خانم دکتر یارمحمد توسکی ، خانم دکتر محمدی

غایب: خانم دکتر زنگنه

میهمانان: خانم دکتر رضوی،خانم دکتر مشهدی، خانم دکتر نجفی زاده، خانم دکتر حکمت نژاد

دستور کار جلسه:

- پی گیری بند هفتم از مصوبات ششمین جلسه شورا در رابطه با تشکیل و هماهنگی تیم تخصصی برای طرح پژوهشی  مشارکت مطلوب زنان در حوزه های مدیریتی دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی

- هماهنگی و پیگیری بند ششم از مصوبات ششمین جلسه شورا در رابطه با نشست تخصصی« آشنایی با حقوق زنان شاغل»

- پیگیری بند پنجم از مصوبات ششمین جلسه شورا در رابطه با تاسیس مرکز تحقیقاتی مطالعات زنان شورا

شرح مصوبات:

جلسه با نام خدا راس ساعت 11 آغاز شد.

1- تیم تخصصی طرح پژوهشی مشارکت مطلوب زنان در حوزه های مدیریتی دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی با ترکیب زیر تشکیل گردید:

موانع فرهنگی، آسیبها و راهبردها : خانم دکتر یارمحمد توسکی، خانم دکتر یوسفی

موانع در ارتباطات انسانی ، آسیبها و راهبردها: خانم دکتر رضوی

موانع اجتماعی، آسیبها و راهبردها: خانم دکتر مشهدی

موانع حقوقی، سیاستگذاری و راهبردها: خانم دکتر محمدی

موانع روانشناختی، آسیبها و راهبردها: خانم دکتر زنگنه

موانع مدیریتی، آسیبها و راهبردها: خانم دکتر نجفی زاده

- مقرر شد روش کلی حاکم بر فرایند تحقیق اسنادی- پیمایشی و در خاتمه در راستای غنای نتایج تحقیق مصاحبه با روسای دانشگاه در واحدهای استان صورت پذیرد.

- مقرر شد طرحهای تحقیقاتی بر اساس فرم طرح تحقیق دانشگاه با تاکید بر مراحل زیر در هر پروپوزال و در  هر حوزه مطالعاتی توسط همکاران تهیه و تا تاریخ  30 مهر تحویل دبیر شورا نمایند.

طرح مسیله مستند از وضع موجود ، پیشینه تحقیق مطلوب از مطالعات داخلی و تجارب و مطالعات خارجی، مبانی نظری و مدل تحلیل مناسب نظری و تجربی ، تنظیم اهداف تخصصی و فرضیات یا پرسشهای مطالعاتی ، متغیرشناسی و شاخص سازیهای مربوطه ،روش تحقیق با تاکید بر نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، ...

- مقرر شد همکاران طرح تا انتهای تحقیق (نتیجه گیری، بحث و ارائه مدل)در حوزه تخصصی خود همکاری نمایند. بدیهی است جمع آوری داده ها از جامعه آماری ( اساتید و کارکنان زن دانشگاههای استان )و تجزیه و تحلیل آماری مطلوب بطور متمرکز انجام و یافته ها در اختیار کارشناسان هر حوزه قرار گیرد.

- مقرر شد پس از طی مراحل داوری و تاییدات پژوهشی طرح، به جهت بهره گیری مطلوب از زمان لازم، اعضا تیم تا انتهای سال 95 سه فصل اول تحقیق ( تا جمع آوری داده ها) را تحویل سرپرست تیم نمایند.

- مقرر شد پس از تهیه پروپوزالهای شش گانه فوق ، تحویل مجری طرح شده و اقدامات لازم برای ادغام پروپوزالهای تخصصی اولیه در راستای اهداف کلان تحقیق ،در قالب یک طرح کلی آماده و در روند بررسی طرحهای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

- طبق نظر اعضا حاضر تیم تخصصی، خانم دکتر مریم یارمحمد توسکی بعنوان سرپرست تیم تحقیقاتی با هماهنگیهای لازم با رییس شورای زنان فرهیخته استان و همکاران تیم مسیولیت مربوطه را پذیرفته و اقدامات لازم را پیگیر شوند.

- ریاست محترم شورا تاکید داشتند،با توجه به گستره استانی طرح و همکاری همکاران متخصص در حوزه های شش گانه مطالعاتی، نسبت به تخصیص بودجه مطلوب رایزنیهای لازم را صورت پذیرد.

2- در رابطه با پیگیری بند ششم از مصوبات ششمین جلسه شورا ، نشست تخصصی« آشنایی با حقوق زنان شاغل» خانم دکتر محمدی و خانم دکتر حکمت نژاد بعنوان سخنرانان نشست تعیین شدند.

- مقرر شد با توجه به گستره موضوعی حقوق زنان شاغل ، این بحث با تاکید بر حقوق کار تنظیم و اجرا شود.

- مقرر شد جلسه نشست طبق مصوبه شورا، 10/8/95 از ساعت 10 تا 12 تنظیم شود.

- مقرر شد مجری نشست از بین یکی از خانمهای دانشجوی مستعد و یا اساتید حقوق به جهت غنای جلسه تعیین گردد.

- بحث مبسوط در زمینه مفاد سخنرانی هر یک از سخنرانان در تکمیل و هماهنگ با یکدیگر صورت پذیرفت.

- در مورد طراحی اولیه برنامه زمان بندی مطلوب نشست تخصصی شورا، بحث و تصمیمات اولیه اتخاذ  شد.

- مقرر شد در رابطه با تبلیغات نشست تخصصی از یک هفته قبل اطلاع رسانی مطلوب از طرق: سایت دانشگاه، پیامک ،مکاتبه با واحدها و دانشکده ها، نصب بیلبورد و تراکت ....محقق شود.

- مقرر شد سخنرانان تا زمان نشست تخصصی هماهنگی های لازم را در جهت غنای جلسه و نیز با مجری جلسه داشته باشند. 

3- پیگیری بند پنجم از مصوبات ششمین جلسه شورا در رابطه با تاسیس مرکز تحقیقاتی مطالعات زنان شورا توسط مسیولین مقرر شده خانم دکتر رضوی و خانم دکتر توسکی با تبادل مصوبات و بخشنامه های بشکا مقدماتی انجام شد.

- همچنین مقرر شد جهت تکمیل اطلاعات مکتوب لازم و مشاوره با قسمتهای مربوطه و مرتبط با تاسیس مرکز تحقیقاتی مطالعات زنان پیگیریهای لازم انجام شود.

جلسه با ذکر صلوات ساعت 13:30 خاتمه یافت