آیین نامه شورای استانی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه شورای استانی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی

(مصوب 28/7/1394 رییس دانشگاه ازاد اسلامی)

مقدمه

شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرای اهداف و برنامه های خود و دستیابی زنان فرهیخته استانها به فرصتهای برابر در عرصه های مختلف علمی و مدیریتی، شورای استانی زنان فرهیخته را که از این پس در این آیین نامه،«شورای استانی » نامیده میشود با اهداف و وظایف ذیل تشکیل میدهد:

اهداف:

 1. شناخت وضعیت و قابلیتهای زنان عضو هیات علمی،کارکنان و دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاهی در زمینه های مختلف.
 2. زمینه سازی جهت انجام تحقیقات و پژوهش های بنیادی، راهبردی و کاربردی.
 3. حمایت از زنان فرهیخته و توانمند دانشگاهی هر استان و رفع موانع و فراهم آوردن بستر لازم جهت ارتقاء جایگاه آنان در عرصه های مدیریتی.
 4. نظارت بر حسن اجرای سیاستها و برنامه های کلان شورای راهبردی زنان قزهیخته دانشگاه در استانها.
 5. توجه به سلامت جسمانی و روانشناختی زنان.

وظایف:

 1. شناسایی زنان فرهیخته و توانمند واحدها و مراکز استانی جهت حضور در عرصه های علمی،مدیریتی و اجرایی و معرفی به شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه
 2. یرنامه ریزی برای برگزاری همایشها،نشست ها،کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی در حوزه زنان در محدوده استانی و نظارت بر حسن انجام آنها.
 3. ایجاد بانک اطلاعات از زنان عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی،تألیفات،متون ترجمه شده، ابداعات، اختراعات، نشریات علمی و پژوهشی بانوان و پیشنهاد و برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های استانی.
 4. بررسی فرصتها و چالشهای پیش روی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان و ارائه طرح ها و پیشنهادات کارآمد بر اساس شرایط بومی هر استان به شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه.
 5. اجرای سیاستها و برنامه های کلان شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه ازاد در استانها.
 6. همکاری با ارکان دانشگاهها،مراکز و موسسات دولتی و غیردولتی،داخلی و خارجی، صاحبنظران و محققان به منظور تحقق اهداف.
 7. ارائه طرح های بومی نوآورانه و کاربردی در راستای اهداف شورای استانی به منظور اجرایی شدن.

اعضاء:

 1. رییس شورای استانی
 2. سه تا چهار نفر از زنان فعال عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان به انتخاب رییس شورای استانی
 3. یک نفر از بانوان فرهیخته و صاحب نظر استان (خارج از دانشگاه آزاد اسلامی ) به انتخاب رییس شورای استانی
 4. رییس دبیرخانه هیات امنای استانی
 5. دو تا سه نفر از رؤسای واحدهای استان با الویت بزرگترین واحدها
 6. رییس شورای تحصصی دانشجویی-فرهنگی  دانشگاه آزاد اسلامی استان
 7. مشاور یا مدیر کل زنان و خانواده استانداری
 8. رییس شورای تحصصی و پژوهشی و فناوری استان

وظایف رئیس شورای استانی:

 1. تشکیل شورا بر اساس ایین نامه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
 2. تعیین دستور جلسه در راستای اهداف و برنامه های شورای راهبردی.
 3. ارائه برنامه یکساله و تقویم کاری،تشکیل جلسات استانی و جلسات مستمر آن طبق آیین نامه و ارسال صورت جلسات هر سه ماه یکبار.
 4. برقرای تعامل سازنده با شوراهای متناظر استانی،دیگر نهادها و مراکز علمی- فرهنگی استان.
 5. سفارش طرح پژوهشی مرتبط با اهداف شورای استانی زنان فرهیخته که در شورا به تصویب رسیده و ارسال نتایج آن پژوهش.
 6. برگزاری همایشهای استانی(فعالیتهای اجرایی) مرتبط با اهداف شورا که طرح و برنامه آن در شورای استانی به تصویب رسیده باشد و ارسال گزارشهای تحلیلی از نتایج به شورای راهبردی نظارت بر حسن اجرا.
 7. انجام امور محوله از سوی شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه.
 8. شرکت در جلسات شوراهای دانشگاه (از جمله شورای دانشگاه و دیگر شوراهای مرتبط استان )
 9. شرکت در جلسات استانداری بعنوان نماینده زنان دانشگاه آزاد استان.