دومین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی( در واحد اراک)

دومین نشست تخصصی شورای زنان فرهیخته دانشگاه ازاد اسلامی استان مرکزی( در واحد اراک)

حقوق زنان شاغل – 10 آبان  1395

  1. سیر تحول حقوق زنان در اسلام با تکیه بر نقش اقتصادی - خانم دکتر حکمت نژاد

چکیده : فقها بخصوص در دوره معاصر نگاهشان نسبت به حقوق زنان یکسان نبوده است. در این مقوله حجت الاسلام مهدی مهریزی به واکاوی دیدگاههای متفکرین بنام اسلامی  طی یکصد سال اخیر نسبت به نقش و حضور زنان در جامعه پرداخته اند و در این نشست در این مطالعه ورود پیدا کرده به بحث مینشینیم. نتیجه این مطالعات و استنادات بخصوص در عرصه نقش اقتصادی زنان از منظر اسلام،تاییدات بر استقلال ملی و اقتصادی زنان و در عین حال معافیت او ار تامین بودجه خانوادگی نیز مورد نظر است.

  1. حقوق زن و اشتغال با سخنرانی خانم دکتر رضوان محمدی

چکیده : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی، اصل آزادی اشتغال برای همگان را به رسمیت شناخته و دولت را موظف نموده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار و شرایط مساوی جهت احراز مشاغل را ایجاد نماید. همچنین دولت موظف شده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. یدین ترتیب حقوق زن مقید به رعایت موازین اسلامی است و در موازین اسلامی نیز محدودیت هایی مطرح است که با توجه به این قیود و دیدگاههای فقها و همچنین از نظر مقنن قابل بررسی است.

Description: C:\Users\GIGA\Downloads\image (69).jpg

Description: C:\Users\GIGA\Downloads\image (70).jpg                  Description: C:\Users\GIGA\Downloads\image (71).jpg