تماس با ما

رئیس شورای زنان فرهیخته استان مرکزی - خانم دکتر مهناز جلالوندی

آدرس: اراک-دانشگاه آزاد اسلامی اراک_دانشکده علوم پزشکی -طبقه سوم- تلفن: 08633412507

دبیر شورا : دکتر مریم یارمحمد توسکی  تلفن: 09181613151

کارشناس شورا: آقای خسروی  تلفت : 08634134192

ایمیل

m-jalalvandi@iau-arak.ac.ir